Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền phục vụ Lễ hội hoa Đào Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất năm 2018