Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ hội hoa Đào xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất - năm 2018